خدمات مشاوره — دیتکو

خدمات مشاوره

مشاور کسی است که می کوشد در سازمان، فرآیند ها و یا افراد تغییرات ایجاد کند که این تغییر با هدف بهبود عملکرد و افزایش اثر بخشی همراه است.

در دهکده دانش و فناوری دو مدل مشاوره داریم :

1- فردی ، که فرآیندی است برای شناخت شخصیت شغلی فرد

2- شرکتی ، فرآیندی است برای شناخت بازارهای مورد نیاز آن خدمت یا محصول

مشاور به افراد و سازمان ها کمک می کند که اهداف خود را معین کرده و آن ها را محقق سازند در همین راستا افراد طی این فرآیند دانش و مهارت جدید کسب می کنند.

مشاور  توانایی تشخیص مسایل و به کار گیری ابزار مناسب برای حل آن ها را دارد و  از طیف گسترده ای از رویکردها، ابزارها و فن ها برای اثرگذاری به سیستم و فرآیند های آن استفاده می کند

راه کار و خدمات ما به بهبود مستمر فرد یا سازمان کمک خواهد نمود.

باما در ارتباط باشید

برو بالا

جستجو