برخی پروژه های انجام شده در سال ۱۳۸۵

ردیفشرحکارفرما
1مشاوره و دیجیتال مارکتینگ در خرید پارچه از هندبحر ایران مشهد
2مشاوره و دیجیتال مارکتینگ در خرید آهن از دوبیشرکت هرات نت بلت افغانستان
3طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتواشرکت پاکروب توس