برخی پروژه های انجام شده در سال ۱۳۸۶

ردیفشرحکارفرما
1پشتیبانی شبکه های کامپیوتری و طراحی سایتشرکت ابرو باد فلات مشهد
2طراحی و توسعه سایت تا تکمیل محتواخیریه علی اصغر مشهد
3پشتیبانی سخت افزار و شبکه های کامپیوتریانجمن صنفی کارفرمایان خراسان رضوی
4طراحی و توسعه سایت تا تکمیل محتواشرکت گلبین مشهد
5طراحی و توسعه سایت تا تکمیل محتواشرکت هومان پارس مشهد
6طراحی و توسعه سایت تا تکمیل محتواشرکت سحرتوس خراسان