برخی پروژه های انجام شده در سال ۱۳۸۹

ردیفشرحکارفرما
1طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتواانجمن صنفی کارفرمایان خراسان رضوی
2طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتوابهین کاران توس
3پشتیبانی سایت و ایمیل مارکتینگلوازم خانگی جی اس اف تهران
4طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتواشرکت سرو نیرو توس
5طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتواجواد طیار وکیل دادگستری