برخی پروژه های انجام شده در سال ۱۳۹۲

ردیفشرحکارفرما
1طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتواانجمن تانیر خراسان
2طراحی و توسعه پرتال خبریدیابت نیوز
3طراحی و توسعه وبسایت شخصیمهندس فیوجی
4طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتواسایت وکلا
5طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتواشرکت پارس تدبیر
6طراحی و توسعه وبسایت شخصیمهندس عباس پور
7توسعه شبکه کامپیوتریشرکت اتکیش