برخی پروژه های انجام شده در سال ۱۳۹۴

ردیفشرحکارفرما
1طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتواآپرسی تاس
2طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتواشرکت آریاگل
3طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتوابرق افزار خراسان
4طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتواادمان سازه خراسان
5طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتواگروه ساختمانی ایوان
6طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتوامیکرو فناوری
7طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتواموسسه مشکات
8طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتواگروه پارسه
9طراحی و توسعه وبسایت شخصیمهندس ساقب
10طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتواشرکت ساتراب
11طراحی و توسعه پرتال و تکمیل محتواشرکت زیرساخت شرق کشور
12نصب و راه اندازی و پشتیبانی اتوماسیون اداریشرکت زیرساخت شرق کشور
13نصب و راه اندازی اتوماسیون اداریشرکت اتکیش