برخی پروژه های انجام شده در سال ۱۳۹۸

ردیفشرحکارفرما
1تحقیقات و مطالعات میدانی برای شروع استارتاپ باماکاردهکده دانش و فناوری
2راه اندازی واحد مشاوره و خودشناسی شغلی با تئوریهای جهانیدهکده دانش و فناوری
3مشاور و مجری استخراج ارز دیجیتال و بیت کوینکارفرمای خصوصی
4طراحی و تولید استخر ارز دیجیتال خصوصیکارفرمای خصوصی
5طراحی و تولید سامانه گردشگری درمانی به زبان عربی و انگلیسیوبسایت ذوالعلاج
6طراحی و توسعه سایت و تکمیل محتواشرکت برزین نیرو پارس
7مطالعات بازار برای شروع استارتاپ ورکینوکارفرمای خصوصی