چارت ساختار دیتکو

چارت دیتکو در تصویر بالا مشهود است فقط بدلیل وسعت بخش خدمات ، چارت خدمات بصورت مجزا در ذیل آورده شده است.